Samoser Solutions

Člen skupiny IMHO Consulting

Kurikulum, víte?

Rubrika , 29.11.2006

Hoci narodený v Bratislave, prežil som celý život v hlavnom meste Slovenskej republiky. Narodil som sa do veselej rodiny pracujúcich inteligentov, ktorí mi poskytli všetku možnú opateru, kladný vplyv a dobrú výchovu v prenatálnom, natálnom, ako aj pokročilom veku. Nepomohlo.

Môj raný rast pokračoval detstvom. Svoje študijné letá som započal v detských jasliach, kam som sa pre dobré výsledky na prijímacích pohovoroch dostal už v desiatom mesiaci života. Neskôr ma preradili do predškolského zariadenia, kde som napredoval míľovými krokmi; prvú triedu som dokonca vynechal úplne. Žiaľ, pôsobenie pedagogických pracovníkov tejto predškolskej ustanovizne bolo veľmi nesystematické, a tak zvyšné štyri roky som stagnoval pri grafickom znázorňovaní detskej fantazijnej aktivity, pri scénických miniatúrach na námety televízneho vysielania, a tiež pri základoch vojenskej stratégie s názvom „Králu, králu, daj vojáčka.“

Akademický rozlet som zaznamenal až pri štúdiu na základnej škole – sprvoti na miestnej ZŠ Odborárska, neskôr na jazykovej ZŠ Thälmannova, počas ktorého som sa tiež aktívne zúčastnil na novembrovom prevrate v r. 1989, kedy, súc vysadený na ramená pána otca, napomáhal vytvoriť akustickú tlakovú vlnu, ktorá vytlačila starý režim až na hranicu zvoliteľnosti. Nielen politická angažovanosť mi bola vlastná – výpočet mojich mimoškolských aktivít bol mimoriadne košatý a siahal od výtvarného krúžku cez džudo až po rybársky krúžok.

Nemenej hviezdne pokračovanie malo aj moje stredoškolské štúdium: v šľapajach národobuditeľských velikánov som pôsobil na Evanjelickom lýceu v zadnej lavici pri okne, a to v drvivej väčšine času dokonca v bdelom stave. Počas strednej školy som nadobudol vášnivý zápal pre výpočtovú techniku, tvorbu webstránok a grafický dizajn, ktorý sa mi darí liečiť až v ostatných rokoch života. Evanjelické lýceum vo mne rovnako prebudilo i dovtedy skrytý talent nevšedného verbálneho prejavu, ktorý dodnes so striedavým úspechom kultivujem kde sa len dá.

Obdobie tvorivého rozletu mladých liet zavŕšilo nekonečné štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor angličtina – estetika. Popri mimoškolských aktivitách, medzi ktoré patrilo pôsobenie v internátnom rozhlasovom štúdiu, miestnom N-rádiu, školskom časopise Občas nečas, spoluorganizovanie rôznych akcií a prekladanie textov, mi na štúdium neostávalo veľa času, čím sa vysvetľuje, prečo moje päťročné štúdium trvalo šiesť a pol roka.

Keď raz budem veľký, chcem byť jazzovým klaviristom, alebo aspoň rušňovodičom.

pošli na vybrali.sme.sk Hybaj s tým na vybrali.sme.sk

 

Nie je moľné prida» komentár.